นโยบายความเป็นส่วนตัว


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง Teeraphon-shop.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคนที่แวะมายังเว็บไซต์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

Teeraphon-shop.com ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ Teeraphon-shop.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
Teeraphon-shop.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ Teeraphon-shop.com เท่านั้น

Teeraphon-shop.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Teeraphon-shop.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ Teeraphon-shop.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Teeraphon-shop.com เป็นต้น Teeraphon-shop.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ Teeraphon-shop.com

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก Teeraphon-shop.com ก็ได้ โดยเพียงแต่คุณกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Teeraphon-shop.com เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมล

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Teeraphon-shop.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในองค์กรเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล Teeraphon-shop.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
Teeraphon-shop.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Teeraphon-shop.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Teeraphon-shop.com
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Teeraphon-shop.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Teeraphon-shop.com ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อกับ Teeraphon-shop.com ตามอีเมลที่ปรากฏข้างล่างนี้

E-mail: [email protected]
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564Copyright © 2024 ธีรพล ฟาร์ม - All rights reserved.